ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบในหลักการ มาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ตลอดจนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานของการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ จึงให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมของคนพิการ จังหวัดกำแพงเพชรได้มีนายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษพิจิตร (เดิม) เป็นผู้จัดหาสถานที่และได้ขอใช้อาคารสามัญศึกษาเดิม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ (เพื่อคนพิการ) ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ตั้งอยู่ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

               มีพื้นที่จำนวน ๒ ไร่ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม และเปิดทำการเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการทั้ง ๙ ประเภท เปิดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  การเตรียมความพร้อมให้เด็กพิการด้านการพัฒนาศักยภาพ และด้านการศึกษา ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมแก่ผู้พิการ เพื่อเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติให้มากขึ้น ประสานงานการจัดการเรียนร่วมในพื้นที่ สนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่คนพิการ  ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะแนว จัดทำสถิติ ข้อมูล และบริการ ด้านการศึกษาพิเศษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดการศึกษาอบรมผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากร ชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนพิการ มีหน่วยบริการภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๑ อำเภอ