กิจกรรมวันสงกรานต์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ลืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยในงานมีจัดกิจกรรม รดน้ําดําหัวผู้อำนวยการ, ก่อเจดีย์ทราย, มอญซ่อนผ้า, รี รี ข้าวสาร, เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและผู้ปกครอง