IEPonline (คูปองการศึกษา)

งานคูปองเพื่อการศึกษา (IEP Online)

การส่งเอกสารการสมัครหน่วยที่ต้องใช้ (1 ชุด ต่อ 1 โรงเรียน)
        1. ใบสมัครหน่วยให้บริการ (คป.10)
        2. สำเนาบัตรผู้อำนวยการ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
        3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
การส่งเอกสารการสมัครผู้ให้บริการ (ครู 1 คน ต่อ 1 ชุด)(ครู1คนสอนเสริมได้5คน)
        1. ใบสมัครผู้ให้บริการ (คป.13)
        2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ + สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
        3. สำเนาเอกสารทางการศึกษา
การทำแผน IEP 
        1. แบบคำขอสื่อ (คป 01) สื่อต้องตรงกับแผนในข้อ 6 วันที่ ให้ลงวันเดียวกับวันเริ่มใช้แผน
        2. การเขียนจุดประสงค์ ให้มีฟอร์มคือ ใคร ,ทำอะไร ,เมื่อไหร่ 
        3. เป้าหมาย 1 ปี นำมาจากจุดด้อยที่ต้องพัฒนา ให้มี 1 หรือ 2 ข้อใหญ่ๆ    
        4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) ให้แยกเป็นลำดับขั้นตอนการพัฒนาจาก เป้าหมาย 1 ปี โดยกำหนดตามระยะเวลา เช่น ภายในเดือนมิถุนายนให้เด็กต้องทำได้ถึงไหน  เดือนต่อๆไป ให้เด็กต้องทำได้ถึงไหน จนครบปีการศึกษา และเกณฑ์การประเมินผลให้ตั้งเกณฑ์การผ่าน 70 % ขึ้นไป 
        3. ในข้อ 6 (ตารางการขอสื่อ) ให้เน้นเรื่องเหตุผลการขอสื่อให้สอดคล้องกับแผน (แนะนำให้ขอสื่อ รหัส B + สอนเสริม รหัส CS0101 ราคาหน่วยละ 50 บาท)
        4. วันที่ประชุมแผนให้ลงวันที่ก่อน เริ่มใช้แผน อย่างน้อย 7 วัน

** การส่งเอกสาร /  คน**
        1. คป 01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
        2. แผน IEP
        3. เอกสารเด็ก เช่น บัตรคนพิการ,ใบรับรองแพทย์,แบบคัดกรอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเด็กหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
        4. คป.04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ( 1ชุด/ร.ร. )

โปรแกรม IEP Online กดที่นี่

โปรแกรม IEP Online อับเดท IEPSetup25620106

 

Serialnumber (รหัสติดตั้งโปรแกรม) 

ศูนย์การศึกกษาพิเศษ กำแพงเพชร

ตัวอย่าง คป.01

ตัวอย่าง คป.04

ขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม และวิธีการใช้งาน 

คู่มือรายการสื่อ ฯ 

เอกสารคําชี้แจง    แนวปฏิบัติสําหรับหน่วยบริการและผู้ให้บริการ

เอกสาร ใบสมัครหน่วยบริการ

เอกสารใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการ

 

 

 วิธีการติดตั้ง คลิก

 

ปฏิทินกำหนดการดำเนินงานคูปองการศึกษา

ปฏิทินกำหนดการดำเนินงานคูปองการศึกษา สำหรับหน่วยบริการโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ปีการศึกษา 2561

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

1 - 30 เมษายน 

- ประเมินและคัดกรองนักเรียน

1 – 10 พฤษภาคม 

- จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- ประชุมผู้ปกครอง 

    วันเริ่มใช้แผน 16 พฤษภาคม 
     วันสิ้นสุดการใช้แผน 15 พฤษภาคม  (หรือ 31 มีนาคม )

15 พฤษภาคม 

– 30 มิถุนายน 

- นำส่งเอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์ขอสมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการ

   1.ใบสมัครหน่วยให้บริการ (คป 10)

   2. ใบสมัครผู้ให้บริการ (คป 13)

- นำส่งเอกสารเพื่อขอคูปองการศึกษา

   1. แบบคำขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯ (คป 01)

   2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

   3. เอกสาร ของผู้เรียน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรคนพิการ หรือใบรับรองแพทย์ หรือแบบคัดกรอง พร้อมด้วย แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป 04)

1 – 31 กรกฎาคม 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย ตรวจสอบเอกสาร IEP และเอกสารการสมัครหน่วยผู้ให้บริการ

1 - 15 สิงหาคม 

- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ชะลอหรือยกเลิกขอรับเงินอุดหนุน

16 - 20 สิงหาคม 

- จัดพิมพ์คูปองการศึกษาแล้วเสร็จ

20 สิงหาคม  - 31 มีนาคม 

- มอบคูปองการศึกษาแก่ผู้ปกครองและออกให้บริการ

31 มีนาคม 

- ผู้ให้บริการส่งเอกสารการขอเบิกเงินการให้บริการตามคูปองการศึกษา

1 - 30 เมษายน 

- คณะกรรมการตรวจสอบคูปองการศึกษาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคูปองการศึกษา

15 พฤษภาคม

-เบิกจ่ายเงินคูปองการศึกษา ให้แล้วเสร็จ

******* หมดเขตส่ง ******

ภาคเรียนที่ 1 (10 มิถุนายน )

ภาคเรียนที่ 2 ( 10 พฤศจิกายน )

***************
หมายเหตุ      ในกรณีที่เป็นเด็กที่คัดกรองพบในระหว่างปีการศึกษาหรือหลังจากครบกำหนดแจ้งความประสงค์ขอคูปอง ทางโรงเรียนยังสามารถนำส่งเอกสารได้ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษจะพิจารณาเป็นกรณีไปตัวอย่างเอกสาร การขอคูปอง
ตัวอย่าง คป.10 ใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการ (โรงเรียนสมัคร)
ตัวอย่าง คป.13 ใบสมัคร เพื่อเป็นผู้ให้บริการ (ครูผู้สอน)
ตัวอย่าง คป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 

คป01

ตัวอย่าง คูปปอง

คูปปอง001